OUR TOUR..

Golden Triangle

Tour Programme

 • 1 Agra
 • 2 Mathura
 • 3 Vrindaban
 • 4 Jaipur
 • 5 Delhi

Ganga Darshan

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Delhi
 4. 4 Hardwar
 5. 5 Rishikesh

Triangle & Ganga Darshan

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Vrindaban
 4. 4 Jaipur
 5. 5 Delhi
 6. 6 Hardwar
 7. 7 Rishikesh

Himachal Pradesh

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Vrindaban
 4. 4 Delhi
 5. 5 Chandigrah
 6. 6 Shimla
 7. 7 Manali
 1. 8 Dharmshala
 2. 9 Dalhousie Katra
 3. 10 Amirtser WaghaBorder
 4. 11 Kurukhetre

Shimla, Kullu,Manali

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Delhi
 3. 3 Shimla
 4. 4 Kullu
 5. 5 Manali
 6. 6 Amirtser
 7. 7 Chandigrh

Kashmir Special

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Vrindaban
 4. 4 Delhi
 5. 5 Amirtser
 6. 6 WaghaBorder
 7. 7 Jammu
 1. 8 Katra(Vashnodevi)
 2. 9 Srinagar
 3. 10 Sonmarg
 4. 11 Gulmarg
 5. 12 Pahelgaon

Kashmir & Himachal Tour

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Vrindaban
 4. 4 Delhi
 5. 5 Amirtser
 6. 6 WaghaBorder
 7. 7 Jammu
 1. 8 Katra(Vashnodevi)
 2. 9 Srinagar
 3. 10 Sonmarg
 4. 11 Gulmarg
 5. 12 Pahelgaon
 6. 13 Jammu
 7. 14 Dhrmshala
 1. 15 Dalhousie
 2. 16 Manali
 3. 17 Shimla
 4. 18 Chandigarh
 5. 19 Delhi

Amarnath- Srinagar-Katra

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Mathura
 3. 3 Vrindaban
 4. 4 Delhi
 5. 5 Amirtser
 6. 6 WaghaBorder
 7. 7 Jammu
 8. 8 Katra(Vashnodevi)
 1. 9 Srinagar
 2. 10 Baltal
 3. 11 Gulmarg
 4. 12 Pahelgaon
 5. 13 Kheerbawani
 6. 14 Patnitop
 7. 15 Jammu
 8. 16 Kangda
 1. 17 Jawlaji
 2. 18 Chintpurni
 3. 19 Chamunda
 4. 20 Kurukhetre
 5. 21 Delhi

Uttaranchal Tour

Tour Programme

 1. 1 Delhi
 2. 2 Nanital
 3. 3 Ranikhat
 4. 4 Kausani
 5. 5 Almoda
 6. 6 Jimcorbett Park
 1. 7 Dheradun
 2. 8 Hardwar
 3. 9 Rishikesh

Char Dham Yatra

Tour Programme

 1. 1 Delhi
 2. 2 Hardwar
 3. 3 Rishikesh
 4. 4 Yamunootri
 5. 5 Gangootri
 6. 6 Uttarkashi
 1. 7 Kedarnath
 2. 8 Badrinath

Kashi-Gaya-Allahabad Tour

Tour Programme

 1. 1 Delhi
 2. 2 Jaipur
 3. 3 Mathura
 4. 4 Vrindaban
 5. 5 Agra
 6. 6 Allahabad
 7. 7 Varanasi
 1. 8 Gaya
 2. 9 BoudGaya
 3. 10 Gorakhpur
 4. 11 Sonoli Border
 5. 12 Kathmandu(Nepal)
 6. 13 Ayodhya
 7. 14 Haridwar
 1. 15 Rishikesh
 2. 16 Delhi

Tour Programme-2

 1. 1 Agra
 2. 2 Jaipur
 3. 3 Mathura
 4. 4 Vrindaban
 5. 5 Allahabad
 6. 6 Varanasi
 7. 7 Gaya
 1. 8 BoudGaya
 2. 9 Ayodhya
 3. 10 Namisharn
 4. 11 Kathmandu(Nepal)
 5. 12 Hardwar
 6. 13 Rishikesh
 7. 14 Delhi

Rajasthan Special Tour

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 FatehpurSikri
 3. 3 Jaipur
 4. 4 Ajmer
 5. 5 Pushkar
 6. 6 Udaipur
 7. 7 Shrinathji
 8. 8 Nathdwara
 1. 9 Cittorgarh
 2. 10 Mount
 3. 11 Abu
 4. 12 Jodhpur
 5. 13 Jaisalmer
 6. 14 Bikaner
 7. 15 Jaipur
 8. 16 Delhi

Gujrat & Rajasthan Tour

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Bhopal
 3. 3 Ujjain
 4. 4 Indore
 5. 5 Omkareswar
 6. 6 Dwarika
 7. 7 Bhetdwarika
 1. 8 Veerabal
 2. 9 Nageshwar
 3. 10 Somnath
 4. 11 Porbander
 5. 12 Ahemdabad
 6. 13 MountAbu
 1. 14 Ajmer
 2. 15 Pushkar
 3. 16 Jaipur
 4. 17 Mathura

Madhya Pradesh Tour

Tour Programme

 1. 1 Agra
 2. 2 Gwalior
 3. 3 Orcha
 4. 4 Jhansi
 5. 5 Khajuraho
 6. 6 Jabalpur
 7. 7 Bhedaghat
 1. 8 Anchmani
 2. 9 Kanha
 3. 10 Bhopal
 4. 11 Sanchi
 5. 12 Indore
 6. 13 Omkareswar
 7. 14 Maheswar
 1. 15 Ujjain
 2. 16 Mahakaleswar
 3. 17 Indore

All North India Tour

 • Changes can be done according to your need